Kwalifikacja

Kwalifikacja studentów i doktorantów na stypendium CEEPUS

Student lub doktorant chcący wyjechać na stypendium CEEPUS powinien złożyć elektronicznie aplikację w systemie www.ceepus.info z dobrze przygotowanym opisem planowanego wyjazdu (MOTIVATION) do 15 czerwca (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 30 października (wyjazd w semestrze letnim) i wydrukować z systemu wersję PDF tego dokumentu. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o średniej z ocen z ostatniego semestru. Wszystkie w/w dokumenty muszą być dostarczone do Wydziałowego Koordynatora do 16 czerwca (wyjazd w semestrze zimowym) lub 31 października (wyjazd w semestrze letnim) komplet dokumentów.

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej powoływana przez Dziekana ocenia złożone dokumenty i tworzy listę rankingową na podstawie sumy punktów przedstawionych publikacji (punkty nie należy dzielić na ilość autorów) nie później niż 5 dni roboczych od terminu składania aplikacji w systemie www.ceepus.info.

W przypadku gdy dwie lub kilka osób ma tę samą ilość punktów ze średniej ocen wówczas o pierwszeństwie wyjazdu będzie decydowało MOTIVATION. Ostateczna decyzja należy do Wydziałowej Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej na podstawie głosowania jawnego.

Na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Koordynator Wydziałowy zatwierdza aplikacje przyznane Wydziałowi w ramach sieci tematycznych w systemie www.ceepus.info.

W ramach mobilności FREEMOVER, studenci lub doktoranci składają bezpośrednio aplikacje w systemie www.ceepus.info, bez pośrednictwa Koordynatora Wydziałowego (aplikacja od razu trafia do NCO Poland). Ich aplikacje nie podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Międzynarodową. Należy jednakże pamiętać, że konieczne są dwa listy polecające od wykładowców z Politechniki Koszalińskiej oraz zaproszenie z uczelni zagranicznej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone na drukach dostępnych na stronie www.ceepus.info oraz wprowadzone do systemu CEEPUS podczas składania aplikacji.

APLIKACJE FREEMOVER MOGĄ BYĆ SKŁADANE RÓWNIEŻ DO UCZELNI, Z KTÓRYMI POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NIE MA WSPÓLNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

Na podstawie decyzji Wydziałowej ds. Współpracy Międzynarodowa Koordynator Wydziałowy zatwierdza aplikacje przyznane Wydziałowi w ramach sieci tematycznych w systemie www.ceepus.info.

W przypadku akceptacji aplikacji sieciowych lub FREEMOVER przez uczelnię zagraniczną oraz NCO kraju goszczącego student/doktorant powinien dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego komplet dokumentów, w którego skład wchodzą: aplikacja wydrukowana z systemu CEEPUS, preliminarz wydatków, podanie z prośbą o wyjazd do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju oraz szczegółowy opis planowanego pobytu w języku angielskim. Domyślnie środkiem transportu jest kolej (II klasa) oraz miejsce do leżenia. Zgody na zmianę środka transportu udziela się przed realizacją stypendium na podstawie pisemnego wniosku stypendysty z załączonymi oficjalnymi wycenami transportu na danej trasie. Wnioski składać można poprzez e-mail, fax, pismo, zawierać muszą jednak oficjalne i aktualne wyceny. w przypadku zgromadzenia kompletu dokumentów Koordynator Wydziałowy lub pracownik Biura Międzynarodowego wystawia delegację w systemie WIRKA, która w kolejnych krokach musi być zaakceptowana przez Koordynatora Uczelnianego, Dziekana ds. Nauki i Rozwoju, oraz poprzez Biuro Międzynarodowe są one kierowane do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju. Na podstawie kompletu dokumentów zostaje wystawiony wniosek delegacyjny jako skierowanie.

Kwalifikacja wykładowców akademickich na stypendium CEEPUS

Pracownik dydaktyczny chcący wyjechać na stypendium CEEPUS powinien złożyć elektronicznie aplikację w systemie www.ceepus.info z dobrze przygotowanym opisem planowanego wyjazdu (MOTIVATION) do 15 czerwca (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 30 października (wyjazd w semestrze letnim) i wydrukować z systemu wersję PDF tego dokumentu.

Dodatkowo należy dostarczyć listę 3 publikacji naukowych z ostatnich 3 lat dotyczących tematyki planowanych zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni. Wymagane jest również, żeby tematyka dydaktyki wpisywała się w tematykę sieci CEEPUS’a, w ramach której nauczyciel akademicki aplikuje na wyjazd.

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej powoływana przez Dziekana ocenia złożone dokumenty i tworzy listę rankingową na podstawie sumy punktów przedstawionych publikacji (punkty nie należy dzielić na ilość autorów) nie później niż 5 dni roboczych od terminu składania aplikacji w systemie www.ceepus.info.

W przypadku, gdy dwie lub kilka osób ma tę samą ilość punktów, wówczas o pierwszeństwie wyjazdu będzie decydowało MOTIVATION. Ostateczna decyzja należy do Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej na podstawie głosowania jawnego.

W przypadku kiedy liczba zaakceptowanych wniosków jest mniejsza niż ilości dostępnych stypendiów w sieciach tematycznych należących do konkretnego Wydziału, o czym świadczy Letter of Intent podpisany przez Dziekana tego Wydziału, istnieje możliwość na wniosek Dziekana innego Wydziału dopuszczenie do kwalifikacji nauczycieli akademickich z jego Wydziału. Jednakże należy zaznaczyć, że o możliwości przyznania miejsc dla kandydatów z innych Wydziałów decyduje ostatecznie Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowa na podstawie głosowania jawnego.

Na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Międzynarodowej Koordynator Wydziałowy zatwierdza aplikacje przyznane Wydziałowi w ramach sieci tematycznych w systemie www.ceepus.info.

W ramach mobilności FREEMOVER, nauczyciele akademiccy składają bezpośrednio aplikacje w systemie www.ceepus.info, bez pośrednictwa Koordynatora Wydziałowego (aplikacja od razu trafia do NCO Poland). Ich aplikacje nie podlegają ocenie przez Komisję Wydziałową Międzynarodową. Należy jednakże pamiętać, że konieczne jest zaproszenie z uczelni zagranicznej, które musi być sporządzone na druku dostępnym na stronie www.ceepus.info oraz wprowadzone do systemu CEEPUS podczas składania aplikacji.

APLIKACJE FREEMOVER MOGĄ BYĆ SKŁADANE RÓWNIEŻ DO UCZELNI, Z KTÓRYMI POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NIE MA WSPÓLNYCH SIECI TEMATYCZNYCH

W przypadku akceptacji aplikacji sieciowych lub FREEMOVER przez uczelnię zagraniczną oraz NCO kraju goszczącego wykładowca akademicki powinien dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego komplet dokumentów, w którego skład wchodzą: aplikacja wydrukowana z systemu CEEPUS, preliminarz wydatków, podanie z prośbą o wyjazd do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju oraz szczegółowy opis planowanego pobytu w języku angielskim. Domyślnie środkiem transportu jest kolej (II klasa) oraz miejsce sypialne (dotyczy wykładowców akademickich). Zgody na zmianę środka transportu udziela się przed realizacją stypendium na podstawie pisemnego wniosku stypendysty z załączonymi oficjalnymi wycenami transportu na danej trasie. Wnioski składać można poprzez e-mail, fax, pismo, zawierać muszą jednak oficjalne i aktualne wyceny. W przypadku zgromadzenia kompletu dokumentów Koordynator Wydziałowy lub pracownik Biura Międzynarodowego wystawia delegację w systemie WIRKA, która w kolejnych krokach musi być zaakceptowana przez Koordynatora Uczelnianego, Dziekana ds. Nauki i Rozwoju, Dziekana ds. Kształcenia oraz Rektora ds. Nauki i Rozwoju. Na podstawie kompletu dokumentów zostaje wystawiony wniosek delegacyjny jako skierowanie.

Kwalifikacja uczestników CEEPUS EXCURSION oraz SUMMER SCHOOL

W przypadku organizacji Grupowego Wyjazdu Dydaktycznego (CEEPUS Excursion) oraz Szkoły Letniej (Summer School) kierownik wyjazdu powinien przygotować kompletne dokumenty odnośnie wszystkich uczestników i przedstawić dla Wydziałowej Komisji Międzynarodowej do 15 czerwca (wyjazd w semestrze zimowym) lub do 30 października (wyjazd w semestrze letnim). W przypadkach szczególnych może być powołana Komisja na prośbę potencjalnego Kierownika Wyjazdu. Po zatwierdzeniu pełnej dokumentacji przez Wydziałową Komisję Międzynarodową, Koordynator Wydziałowy wystawia delegacje i po zatwierdzeniu dokumentacji przez Dziekanów ds. Kształcenia oraz ds. Nauki i Rozwoju wszystkie dokumenty poprzez Biuro Międzynarodowe są kierowane do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju.

Po przyjeździe student/pracownik powinien przedstawić następujący pakiet dokumentów zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału w ciągu 5 dni roboczych do Biura Współpracy Międzynarodowej:

  • "Letter of Confirmation" oraz "Mobility Report" – wydrukowane z systemu online www.ceepus.info oraz podpisane przez Koordynatora z Uczelni partnerskiej (należy te dokumenty również po zeskanowaniu wgrać do tego systemu.
  • Rozliczenie skierowania za granicę.
  • Decyzja NCO Poland odnośnie o skorzystanie z droższego środka transportu (jeżeli taka została wydana).
  • Bilety z pełnym opisem w przypadku przejazdu koleją, samolotem, autobusem, itp.
  • Ewidencja przebiegu pojazdu (w przypadku przejazdu samochodem).
  • Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu.

Po rozliczeniu wyjazdu koszty przejazdu do wysokości przejazdu koleją (II klasa) oraz miejsce do leżenia (dotyczy studentów I, II, i III stopnia) lub miejsce sypialne (dotyczy wykładowców akademickich) lub innym środkiem transportu na podstawie zgody NCO Poland zostają zrefundowane. Zaznacza się, że jedynie pracownicy Politechniki Koszalińskiej mogą pobierać zaliczkę na wyjazd w ramach wyjazdu CEEPUS.

Zastrzega się, że zasady programu CEEPUS opublikowane na stronach www.ceepus.info lub nawa.gov.pl są nadrzędną wykładnią prawną.

Powyższe zasady obowiązują począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Wnioski na semestr zimowy 2018/2019 muszą już być składane według nowych zasad (termin składania dokumentów do 15 czerwca 2018 roku).

Do dnia 30 września 2018, ze względu na istnienie programu CEEPUS jedynie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, wyjazdy zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Uczelniany Koordynator CEEPUS oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.